01354101  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I  (Communicative Khmer I)

01354101  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I  (Communicative Khmer I)                            3(3-0-6)

ตัวอักษรเขมร ระบบเสียงภาษาเขมร โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาเขมรเบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน

Khmer script. Sound system of Khmer. Elementary structure and grammar. Basic listening, speaking, reading and writing skills. Vocabulary and expressions used in everyday life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย