01357102  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II (Elementary German II)

01357102  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II (Elementary German II)                                    3(3-0-6)

                                             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01357101

โครงสร้างที่สำคัญของภาษาเยอรมัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับที่สูงขึ้น

Presentation of significant structures of the German language. Practice in listening, speaking, reading and writing at a higher level.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย