01001317  ผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตร   (Leaders and Agricultural Sectors Development) 

01001317  ผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตร   (Leaders and Agricultural Sectors Development)                      3(3-0-6)

ความสำคัญของภาคการเกษตร หลักการพัฒนาการเกษตร  ทิศทางการเกษตรไทย ระบบการเกษตรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก พลวัตผู้นำภาคการเกษตร
บทบาทและภาวะผู้นำต่อภาคการเกษตร ผู้นำกับการพัฒนาการเกษตรในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การไม่แสวงหากำไร ผู้นำกับการพัฒนาเครือข่ายการเกษตร วิถีชีวิตและคุณค่าของภาคการเกษตร

Importance of agricultural sectors, principle of agricultural development, direction of Thai agriculture, agricultural system and trend of change, leader and global change,
dynamic of agricultural leader, role and leadership situation on agricultural sectors, private sector and non-government organization, leader and agricultural development network,
lifestyle and agricultural sector value.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย