01255101  มนุษย์กับทะเล (Man and Sea) 

01255101  มนุษย์กับทะเล (Man and Sea)                                                          3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศชายฝั่ง คุณค่าของทะเล อันตรายจากทะเล การปฐมพยาบาล ทะเลกับความเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา

Fundamental knowledge of the sea, marine life and coastal eco-system, value of sea, marine hazards injury, first aid, sea and changes, marine conservation and sustainable environmental management, case study.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย