01308101  การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Sustainable Nature-based Tourism)

01308101  การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Sustainable Nature-based Tourism)      3(3-0-6)

 แนวคิดและหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภาพรวมของผลกระทบทางการท่องเที่ยว

การจัดการผลกระทบทางการท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่

Concepts and principles of sustainable tourism. Nature-based tourism resources. Nature-based tourism patterns. Tourists’ behaviors in nature-based destination. Overview of tourism impacts.

Tourism impact management. Field trip required.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย