01350102  เล่าเรื่องด้วยภาพ (Visual Storytelling)

01350102  เล่าเรื่องด้วยภาพ (Visual Storytelling)                                            3(3-0-6)

         ทักษะการคิดและสื่อสารด้วยภาพ เทคนิคการวาดภาพ การนำเสนอด้วยภาพ การวางแผนและแก้ปัญหาด้วยภาพ การสร้างเนื้อหา บุคลิกภาพของนักเล่าเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อดิจิทัล

         Thinking and visual communication skills. Drawing techniques. Visual presentation. Visual planning and the use of visualization in problem-solving. Content creation. Storytellers’ personality.

Storytelling techniques. Presentation techniques using digital media.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย