01174123  ค่ายพักแรมนันทนาการ (Recreation Camp) 

01174123  ค่ายพักแรมนันทนาการ (Recreation Camp)                                           2(1-2-4)

ประวัติ ปรัชญา และประโยชน์ของค่ายพักแรมและนันทนาการ ประเภทของค่ายพักแรม กิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ค่ายพักแรม การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรม

กฎการอยู่ค่ายพักแรมการประกอบอาหารในค่ายพักแรม การเตรียมเสื้อผ้าและสิ่งจำเป็นในการอยู่ค่ายพักแรม การปฐมพยาบาล การเตรียมยานพาหนะในการเดินทางไปค่ายพักแรม

History, philosophy, and benefits of camping and recreation, camping types. Recreational activities in the camp. Nature and environment conservation. Camping equipments. Choosing camp site, camping rules, food cooking in the camp, cloths and camping essentials preparation. First aid. Vehicle preparation for the trip.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย