03757123  คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Mathematics for Business)

03757123  คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Mathematics for Business)                              3(3-0-6)

คณิตศาสตร์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ การคำนวณหาดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าปัจจุบันและเงินงวด คณิตศาสตร์สำหรับการซื้อและการขาย
การประกันภัย การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ และการประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

The essential, fundamental mathematics for business, interest calculation, depreciation, present value and annuity, mathematics for buying and selling, insurance, decision-making under risk and uncertainty, derivative and integral functions, and application for decision-making in business.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย