01173151 เอดส์ศึกษา (AIDS Education)

01173151 เอดส์ศึกษา (AIDS Education)                                                           2(2-0-4)

ประวัติความเป็นมาของโรคเอดส์ สาเหตุของโรค การติดเชื้อ การแพร่เชื้อเอชไอวี ลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ การแบ่งการติดเชื้อเอชไอวีในระยะต่าง ๆ สถานการณ์ของโรคเอดส์ เอดส์กับสังคม การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ความก้าวหน้าในการศึกษาและวิจัยโรคเอดส์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบันและสวัสดิการการรักษาพยาบาล การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่กลุ่มเพื่อน ครอบครัวและชุมชน

         History of AIDS. Cause, infection, HIV transmission, sign and symptom. Stages of HIV infection. AIDS prevalence. AIDS and society. Taking care of HIV-infected person. Progress of AIDS education and research. Current medical technology for AIDS treatment. Medical benefit scheme. Keeping oneself safe from AIDS. Public relations and AIDS education for friends, family and community.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย