01175152  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล (Martial Arts with Fencing) 

01175152  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล (Martial Arts with Fencing)        1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นดาบสากล การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัว

และการต่อสู้ด้วยดาบสากลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of fencing martial art. Fundamental fencing skills and knowledge. Applying fencing martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย