02999044  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต (Sufficiency Economy for Living)

02999044  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต (Sufficiency Economy for Living)          3(3-0-6)

แนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กรและสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน แนวคิด
หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประกอบอาชีพ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา

Concepts, Sufficiency Economy Philosophy. Application of Sufficiency Economy Philosophy at level of individuals, family, community and society.
Beliefs, cultures, customs and traditions of community. Linkage between religion and community way of living. Community identity.
Application of local wisdom for living, career and sustainable management of resources. Case study required.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย