01358103  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III (Elementary Japanese III)  

01358103  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III (Elementary Japanese III)                                   3(3-0-6)

                                              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01358102  

หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน เขียนข้อความสั้น ๆ ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Conversation on everyday topics. Writing short passages. Further study of Kanji.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย