01358104  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV (Elementary Japanese IV)

01358104  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV (Elementary Japanese IV)                                  3(3-0-6)

                                              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01358103  

หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น อ่านเรื่องสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

Elementary language structure at a higher level. Reading short texts in order to understand the content and language structure. Conversation on general topics. Further study of Kanji.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย