01355101  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Life) 

01355101  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Life)                        3(3-0-6)

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในหัวข้อต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการฟัง และการพูด ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อที่เป็นของจริง

Use of English in daily life on various topics with a focus on communicative skills especially listening and speaking. Encouraging independent learning and collaborative work.
Exposure to English through authentic materials.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย