01354103  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III  (Communicative Khmer III)

01354103  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III  (Communicative Khmer III)                         3(3-0-6)

                                         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01354102

การใช้ภาษาเขมรขั้นสูง ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนสารขนาดยาวประเภทต่าง ๆ คำศัพท์และสำนวนที่ ใช้ในสถานการณ์การติดต่อสื่อสาร

 Advanced level of Khmer usage. Practice of listening, speaking, reading and writing long  message  in  various  Khmer  messages. Vocabulary  and  expressions  in  communicative situations.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย