02999042  การพัฒนานิสิต (Student Development)

02999042  การพัฒนานิสิต (Student Development)                                             3(2-3-6)

การพัฒนาการทำงานด้วยวงจรคุณภาพ ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม สิทธิและหน้าที่พลเมือง ความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ

การสร้างและรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เหมาะสม การเตรียมความพร้อมในการทำงาน

Developing work management with quality cycle. Communication and collaboration skills. Information and communications technology literacy. Citizenship. Social and culture awareness.

Personality development maintaining unique identities. Preparing for the professional careers.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย