01421201  รังสี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Radiation, Life and Environment)

01421201  รังสี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Radiation, Life and Environment)                    2(2-0-4)

รังสีในชีวิตประจำวัน รังสีชนิดที่ไม่ก่อไอออนและชนิดก่อไอออน ผลทางชีววิทยาของรังสีชนิดต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับในแต่ละวัน ผลกระทบของคลื่นโทรศัพท์มือถือ รังสีในสิ่งแวดล้อม การกำหนดปริมาณรังสีที่ยอมให้มนุษย์รับได้  พลังงานและมนุษย์ การใช้พลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานนิวเคลียร์สำหรับภูมิภาคอาเซียนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บทเรียนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

Radiation common in our daily lives, ionizing and non-ionizing radiation. Biological effects of radiations in everyday life, effects of cellular phone radiation, environmental radiations, justification of permissible dose in man.  Energy and human, energy consumption, alternative energy, nuclear energy for ASEAN Community and effects on environment, lesson learned from nuclear and radiation accidents. The uses of nuclear energy for peace.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย