01453102  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  (Law in Everyday Life)   

01453102  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  (Law in Everyday Life)                                 3(3-0-6)

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิต ประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง และสิทธิของผู้บริโภค

Laws that people should know, rights and duties related to laws in daily life, civil and commercial law, fundamental of criminal law, rights and duties of employers and employees and consumer rights.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย