01459101  จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (Psychology for Modern Life)

01459101  จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (Psychology for Modern Life)                         3(3-0-6)

การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์การฝึกสมอง การหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียน การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ การรักษาความรัก
และความสุขในชีวิตสมัยใหม่และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่

Balancing life style for healthy living, understanding and controlling emotion, exercising brain, finding effective strategy for studying, enhancing self-esteem, adjusting to modern society, keeping love and happiness in modern life, and being a good citizen in modern world.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย