01999011  อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind)

01999011  อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind)                                           3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิดและแหล่งอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรมการบริโภค หลักโภชนาการและความสำคัญของการบริโภคอาหารต่อสุขภาพการถนอมอาหารและการเก็บรักษา บทบาทขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ

Relationship between food production and requirement based on population, varieties and sources of food supply. Food production systems and losses. Consumer preference. Principle of nutrition and importance of food consumption for health. Food preservation and storage. Organization and their roles concerning food policy.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย