01175117ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู (Meditation with Archery Activity)

01175117  ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู (Meditation with Archery Activity)                 1(0-2-1)

การพัฒนาสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู ทักษะและความรู้พื้นฐานการยิงธนูการประยุกต์กิจกรรมยิงธนูเพื่อพัฒนาสมาธิไปสู่วิถีชีวิต การออกกำลังกายและ
การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Meditation development with archery activity. Fundamentals archery skills and knowledge. Applying archery activity to improve meditation into exercise lifestyle and promote health in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย