01175118 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chair Ball for Health)

01175118       แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chair Ball for Health)    1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาแชร์บอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาแชร์บอลการประยุกต์กีฬาแชร์บอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with chair ball sport. Fundamental chair ball skills and knowledge.  Applying chair ball sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย