01175119 เปตองเพื่อสุขภาพ (Petanque for Health)

01175119  เปตองเพื่อสุขภาพ (Petanque for Health)                                           1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาเปตอง  การประยุกต์กีฬาเปตองไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with Pétanque sport. Fundamental Petanque skills and knowledge.  Applying Petanque sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย