01175121บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

01175121  บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)                 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาบาสเกตบอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล การประยุกต์กีฬาบาสเกตบอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with basketball sport. Fundamental basketball skills and knowledge. Applying basketball sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย