02728101  เคมีในชีวิตสมัยใหม่  (Chemistry in Modern Life) 

02728101  เคมีในชีวิตสมัยใหม่  (Chemistry in Modern Life)                                   3(3-0-6)

ความหมายและความสำคัญของเคมี เคมีในอาหาร เคมีในสุขภาพและความงาม เคมีในศิลปะ เคมีในศรัทธาและความเชื่อ เคมีในอาชญากรรม เคมีกับความรุนแรง เคมีในการผลิตสื่อ กรณีศึกษาในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

Chemistry definition and its importance. Chemistry in food. Chemistry in health and beauty. Chemistry in art. Chemistry in faith and belief. Chemistry in crime. Chemistry and violence.
Chemistry in media production. Case study on environmental issues.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย