02727104  สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Living Things and Natural Disasters)

02727104  สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Living Things and Natural Disasters)      3(3-0-6)

ประเภทและสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ บทบาทของพืชและสัตว์ในการเตือนภัย การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อการเอาตัวรอดและการให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและการชะลอความรุนแรงโดยใช้ประโยชน์จากพืช การดำรงชีวิต การปรับตัวของพืช สัตว์ มนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Types and causes of natural disaster. Role of plants and animals for warning. Problem analysis and troubleshooting for survival and helping people, animals, plants and environment.
Preventing and retarding violence by utilization of plants. Living, adaptation of plants, animals, human and environmental change when encountering natural disasters.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย