01387105  พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ  (Buddhist Ethics of Business Operations)

01387105  พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ  (Buddhist Ethics of Business Operations)                           3(3-0-6)

                                     ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญและวิธีการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการดำเนินธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ปัญหาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะเฉพาะ
และคำสอนหลักของระบบพุทธจริยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธศาสนา การเปรียบเทียบทุนนิยมกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธศาสนา การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ

ทั้งในบริบทต่อตนเอง สังคม สรรพสัตว์และสภาวะแวดล้อม

                        Meaning, scope, significance and learning methods of Buddhist ways of business operation. Capitalism economic system. Ethics problems in business operations.
Characteristics and main teachings of Buddhist ethics. Buddhist economics. Comparison between capitalistic economics and Buddhist economics.
Critical thinking in business ethics problems in context for oneself, society, animals and environment.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย