01399104  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Vietnamese IV)

01399104  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Vietnamese IV)              3(3-0-6)

                                     วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399103

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น อ่านเรื่องสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา สำนวนและโครงสร้างของประโยค สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่ว ๆ ไป

Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in order to understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย