01175163 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)

01175163 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)                                                    1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬากอล์ฟ การประยุกต์กีฬากอล์ฟไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of golf sport. Skill and basic knowledge of golf. Applying golf sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย