01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ (Cycling for Health)

01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ (Cycling for Health)                                             1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของการขี่จักรยาน ทักษะและความรู้พื้นฐานการขี่จักรยาน การประยุกต์การขี่จักรยานไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of cycling. Skills and basic knowledge of cycling. Applying cycling to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย