01175165  การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health) 

01175165  การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)                      1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยน้ำหนัก ทักษะและความรู้พื้นฐานการฝึกด้วยน้ำหนัก การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกด้วยน้ำหนักไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with weight training activity. Fundamental weight training skills and knowledge. Applying weight training activity to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย