01418102  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ (Information Technology for Entrepreneurs)

01418102  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ (Information Technology for Entrepreneurs)                      3(3-0-6)

ระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เวิร์ลไวด์เว็บ การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าและการชำระเงินออนไลน์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Computer system, Internet, World Wide Web, information management system development, electronic commerce, online shop and payment, application software, electronic marketing,
ethics and electronic commerce laws.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย