01453103  กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Laws for New Entrepreneur)

01453103  กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Laws for New Entrepreneur)                 3(3-0-6)

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ การทำสัญญา ซื้อขายออนไลน์ การโฆษณา การจัดการภาษี สิทธิหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตร การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาความสัมพันธ์ของนายจ้าง-ลูกจ้าง หลักประกันทางธุรกิจ
การแบ่งทรัพย์สิน และเลิกกิจการ การล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ

Registration for establishing business organization. Contract concluding. Online commerce. Advertising. Tax management. Right and obligation of a patent holder.
Intellectual property infringement. Relationship between employers and employees. Business security. Property dividing and winding-up. Bankruptcy. Reorganization.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย