01355121  คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ   (English Words and Pronunciation) 

01355121  คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ   (English Words and Pronunciation)                                     3(3-0-6)

             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ คำในภาษาอังกฤษและความหมาย  กระบวนการสร้างคำในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสะกดและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ
ตัวอักษรและเสียงในภาษาอังกฤษ พยางค์ และการเน้นหนักในภาษาอังกฤษ ลักษณะของการออกเสียงต่อเนื่องกันในบทสนทนา การเข้าใจความแตกต่างของภาษาอังกฤษนานาชนิด

Using English-English dictionary. English words and their meaning. English word formation processes. English words in daily life. English spelling and pronunciation.
English letters and sounds. Syllables and stress in English. Connected speech features in conversations. Recognizing differences between varieties of English.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย