03521101  ทะเลกับชีวิต (Sea and Life)

03521101  ทะเลกับชีวิต (Sea and Life)                                                             3(3-0-6)

ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาณาเขตทางทะเล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ผลประโยชน์และความมั่นคงทางทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางทะล
และชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ มลพิษทางทะเล ความปลอดภัยทางทะเล อันตรายจากสิ่งมีชีวิตในทะเลและการปฐมพยาบาล

Importance of marine and coastal resources. Territorial sea. Utilization of marine resources. Maritime national interests and national security.
Impacts of sea and coastal change effecting to human. Marine pollution. Marine safety. Marine lives hazard and first aid.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย