01399103  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Vietnamese III)

01399103  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Vietnamese III)               3(3-0-6)

                                    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399102

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อ สื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน เขียนข้อความสั้น ๆ

Structure and grammar. Vocabulary and expressions in communi-cative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย