01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)    1(0-2-1)

 

การออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นแบดมินตัน การประยุกต์กีฬาแบดมินตันไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with badminton sport. Fundamental badminton skills and knowledge. Applying badminton sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย