01175166 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด (Martial Arts with Taekwondo)

01175166      ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด (Martial Arts with Taekwondo)        1(0-2-1)


คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด ทักษะและความรู้พื้นฐานเทควันโด การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโดไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of taekwondo martial art. Fundamental taekwondo skills and knowledge. Applying taekwondo martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย