01175129  ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

01175129  ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)                1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตซอล การประยุกต์กีฬาฟุตซอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with futsal sport. Fundamental futsal skills and knowledge. Applying futsal sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย