01005101  เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agricultural Technology)

01005101  เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agricultural Technology)                   3(3-0-6)

        ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ต่อการเกษตร การเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีพื้นฐานทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าในการเกษตร สินค้าเกษตรปลอดภัย พลังงานสีเขียว

        Impact of globalization on agriculture. Modern agriculture. Basic agricultural technologies. Use of advanced technologies in agriculture. Safe agricultural commodities. Green energy.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย