01355203  โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Language Structure) 

01355203  โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Language Structure)                             3(3-0-6)

                                           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์รูปและหน้าที่ในโครงสร้างประโยค ประโยคหลักและอนุประโยค การระบุส่วนประกอบหลักของประโยค การแยกและรวมประโยค การวิเคราะห์โครงสร้างของนามวลี

Types of English sentences. Analyzing forms and functions in sentence structure. Main clauses and subordinate clauses. Identifying the core of the sentences.
Sentence breaking and combining. Analyzing the structure of noun phrases.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย