01355202  การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (Report Writing in English)      

01355202  การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (Report Writing in English)                         3(3-0-6)

                                         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

การเขียนรายงานที่เป็นทางการ การหาและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การเรียบเรียงข้อมูล และการเขียนรายงาน

Writing formal reports: locating and collecting data from various sources, compiling data, and writing a finished report.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย