02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ (Literature and Science)

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ (Literature and Science)                               3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมวิทยาศาสตร์  อิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อวรรณกรรม การอ่านวรรณกรรมวิทยาศาสตร์

Relationship between literature and science, history and evolution of scientific literature, influences of scientific concepts and principles on literature, reading scientific literary works.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย