01355104  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I (English for Pre-Medical Students I)

01355104  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I (English for Pre-Medical Students I)        3(3-0-6)

ฝึกอ่านบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากตำรา เอกสารทางวิชาการ วารสารตลอดจนสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ด้วยเทคนิคการอ่านที่สอดคล้องกับลักษณะของบทความนั้น ๆ
ฝึกเขียนตลอดจนสรุปสาระสำคัญของบทความ

 Practice reading articles on medical science from textbooks, technical documents, journals and other related publications using reading techniques relevant to each type of article.
Practice writing and summarizing articles.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย