01999035  วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต (Music Culture in Life)

01999035  วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต (Music Culture in Life)                                    3(3-0-6)

การส่งเสริมจินตนาการเพื่อสุนทรีย์และการสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี สังคม วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอื่น

Imagination encouragement for aesthetics and creativity. Relationship between music, society, culture and other branches of arts.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย