01999021ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)

01999021ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)                    3(3-0-6)

ภาษาไทยในการสื่อสาร และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสื่อ

Thai language in communication and development of Thai language usage skills in terms of listening, speaking, reading, and writing based on critical thinking and media literacy.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย