01999048  นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ   (Innovation for Environment and Well-being) 

01999048  นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ   (Innovation for Environment and Well-being)                                              3(3-0-6)

               

พลวัตการพัฒนาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ บทบาทของนวัตกรรมต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การออกแบบและวิเคราะห์นวัตกรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ

Dynamics of development and their impact on environment and well-being. Role of innovation in environment problems. Innovation design and analysis. Successful innovation case studies.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย