01999051   การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว (Development of Core Competency through One Health) 

01999051   การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว                                  3(3-0-6)
    (Development of Core Competency through One Health)                                    

                             แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว สถานการณ์ของสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย การพัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง 7 สมรรถนะประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียว ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วน/พันธมิตร ภาวะผู้นำ การคิดเชิงระบบ วัฒนธรรมและจริยธรรม การสื่อสารและสารสนเทศศาสตร์ Uและการวางแผนและการจัดการ การจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาผ่านแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

Concept of one health. Situation of one health in Thailand. Developing seven core competencies consisting of One Health knowledge; collaboration and partnership, leadership, system thinking, culture and ethics. Communication and informaticsU andU planning and management, project creation for problem solving through the concept of One Health.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย