02999038  ความสุขในศตวรรษที่ 21 (Happiness in 21st Century)

02999038  ความสุขในศตวรรษที่ 21 (Happiness in 21st Century)                             3(3-0-6)

การสร้างความสุขด้วยความคิดในเชิงบวก ความพอใจในชีวิต การมีจิตใจที่เข้มแข็ง และพัฒนาความรักที่มีต่อผู้อื่น การมีจิตอาสาเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งความสุขทางกายและความสุขทางจิตใจ การประยุกต์ใช้ความสุข การรู้จักและเข้าใจตนเอง การสร้างกิจกรรมกระตุ้นความสุข การเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่อดิจิทัล และการมีจิตอาสาในฐานะผู้ให้และผู้รับ

Creating happiness with positive thinking, life satisfaction, having strong mind, developing love for others. Good volunteer work for social and mental happiness. Application of happiness, knowing and understanding oneself. Activity-based creation of happiness urging students to be happy with their learning and experiences in the 21st Century. Using social digital.  Having service minded.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย