01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Horticulture for Life Quality and Environment) 

01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Horticulture for Life Quality and Environment)                                          2(2-0-4)

มนุษย์กับพืชสวน การจัดกลุ่มพืชสวนอย่างง่าย ความหลากหลายของพืชสวนในเขตร้อน พืชสวนในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องสำอาง ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพืชสวนเพื่อสุนทรียภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและบำบัดโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ

Man and horticulture. Simple grouping of horticultural crops. Diversity of horticultural crops in the tropics. Horticultural crop groups: food, beverage, medicine, cosmetic, flower, ornamental and others.

Utilization of horticultural crop diversity for aesthetics, health promoting, preventing and treatment of both physical and mental diseases.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย